Pro Fides utlandsstipendium (musik)

Samfundet Pro Fide et Christianismo ledigförklarar härmed ur kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse ett stipendium à högst 50 000 kronor för högre kyrkomusikaliska studier utomlands.

Stipendiet tilldelas enskild kyrkomusiker i Svenska kyrkan för studier som bedöms vara till gagn för Svenska kyrkan och för stipendiatens personliga utveckling. Ansökan skall innehålla upplysning om studiernas syfte, uppläggning och planerade genomförande samt en kostnadskalkyl. Stipendium utgår vanligen ej för förlängning av redan pågående utlandsvistelser eller fullgörande av reguljär utbildning.

Efter studiernas avslutande skall stipendiat till Samfundets styrelse inge berättelse över dessa.

Insänd ansökan anses innebära medgivande av att personuppgifter hanteras och registreras för de behov som handläggningen kräver.

Ansökan med de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 3 april 2023 vara Samfundet tillhanda under adress:

Akademiintendent Per Ström
Box 256
751 05 Uppsala