Samfundet Pro Fide et Christianismo

Grundat 1771
Förvaltare av Kyrkoherden Nils Henrikssons i Gessie stiftelse

Samfundet Pro Fide et Christianismo grundades 1771 och har till uppgift ”att genom skrifters utgivande och spridning samt andra lämpliga medel främja kristlig tro och sedlighet”. Samfundet är förvaltare av Kyrkoherden Nils Henrikssons i Gessie stiftelse, bildad 1879.

Stiftelsen stöder utgivning av publikationer som främjar kristen upplysning och uppbyggelse bland svenska folket, prästerskapets vetenskapliga bildning samt fosterlandskärleken och samhällsnyttan. Anslag ges såväl till produktion av tryckta skrifter som av andra medier, t.ex. film, mobilapplikationer etc. Vad gäller dessa senare medier är det bäst att före ansökan kontakta sekreteraren för att med denne diskutera projektets omfattning.

För att erhålla stöd från Kyrkoherden Nils Henrikssons stiftelse skall manuskriptet dessförinnan kvalitetsgranskas genom Samfundet Pro Fide et Christianismo.

I enlighet med stiftelsens reglemente skall – som en förutsättning för att beviljat bidrag utbetalas – i publikationen anges att den utgivits med stöd av Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherden Nils Henrikssons stiftelse). Detta innebär att ansökan måste inges i så god tid, att tryckningsprocessen inte påbörjas innan besked om anslagsbeslut hunnit komma den sökande tillhanda.

Stiftelsen utdelar stipendier bl.a. till blivande präster i Svenska kyrkan. Lediga stipendier kungöres genom annonser i de kyrkliga tidningarna och anslag på berörda utbildningsinstitutioners anslagstavlor.

Att ansöka

Ansökan om bidrag kan ske när som helst under året. Ansökningsblankett finns att hämta på ansökningssidan som nås ovan. Den insändes tillsammans med detaljerad tryckerioffert och fullständigt publiceringsfärdigt manuskript inklusive eventuella förord, inledningar och bibliografier till Pro Fides sekreterare (adress se nedan).

Manuskriptet skall sändas såväl i pappersutskrift som digitalt i form av word-fil eller PDF-fil. När manuskriptet nått Pro Fide går det vidare till en eller flera lektörer för kvalitetsgranskning. Beslut om bidrag fattas vid styrelsens sammanträden som hålles fyra gånger per år.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679).

Samfundets sekreterare:

Sten Elmberg, Hagvägen 13, 645 50 Strängnäs
Ytterligare information lämnas av honom per e-post: info@profide.nu

Datum för ansökningar 2024

  • 29 januari
  • 2 april
  • 19 augusti
  • 14 oktober